Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením

„Tento projekt č.: 2018-1-CZ01-KA204-048059 „Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením (OSP“) byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.“

 

„This project no.: 2018-1-CZ01-KA204-048059 Adult Education in a field of assistive technology for hearing impaired people (OSP)“ has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“

Projekt Erasmus EU

Projekt je součástí průřezových priorit v oblasti sociálního začleňování, když působí v oblasti vzdělávání a poradenství pro osoby se sluchovým postižením (dále jen OSP) a jejich lektory s cílem poskytnout OSP lepší orientaci v nejnovějších trendech používání asistivních technologií a kompenzačních pomůcek pro OSP. V procesu vzdělávání budou v rámci projektu využity moderní technologie a postupy (interaktivní vzdělávací materiály s využitím audivizuálních prvků, tutoriály, příklady dobré a špatné praxe atd.) respektující specifické potřeby OSP (jasné, lehce srozumitelné formulace, možnost odezírání mluveného projevu, ve videosekvencích interaktivního on-line katalogu a metodiky titulky, příp. volitelný simultánní překlad do znakového jazyka jednotlivých partnerských zemí, přehledná struktura, náměty na praktická cvičení s aktivní účastí OSP atd.). Celkové pojetí vzdělávacích aktivit předpokládá účinné využívání moderních informačních a komunikačních technologií.


Vzdělávání dospělých v oblasti asistivních technologií pro osoby se sluchovým postižením

Fotogalerie