Vnitřní pravidla pro poskytování tlumočnické služby

Práva uživatele tlumočnické služby

- uživatel tlumočnické služby (dále jen uživatel) má právo zvolit si osobu tlumočníka a podle svých individuálních potřeb typ tlumočení (tlumočení do znakového jazyka, artikulační, do znakované češtiny, mix),
- uživatel má právo vnášet připomínky, nápady, postřehy a stížnosti, týkající se tlumočnické služby svému "osobnímu" pracovníkovi, nebo se může obrátit na vedoucího, předsedu, nebo jiného pracovníka organizace. V případě nespokojenosti má právo obrátit se na Veřejného ochránce práv,
- uživatel má právo využívat schránku důvěry na stížnosti a další jiné připomínky ohledně tlumočnické služby,
- uživatel má právo nahlížet do své dokumentace,
- uživatel má právo změnit svého „osobního“ pracovníka,
- při nenadálých záležitostech (úraz, nehoda apod.) je možné kontaktovat tlumočníka ihned na tel. číslo: 725 605 215,
- uživatel se může se svými požadavky a problémy obracet na svého "osobního" pracovníka,
- tlumočení může objednat sám uživatel, nebo někdo z jeho rodinných příslušníků,
- zrušit objednávku na tlumočení může sám uživatel, nebo někdo z jeho rodinných příslušníků,
- právo odmítnout službu,
- právo ukončit poskytovanou službu bez udání důvodu,
- formy jak kontaktovat tlumočníka.

 Povinnosti uživatele tlumočnické služby

- objednat si tlumočení minimálně 1 den předem při běžných záležitostech (úřad, lékař, apod.). Doporučujeme však objednat tlumočníka týden dopředu,
- řádná objednávka tlumočení musí obsahovat: jméno a příjmení uživatele, kontakt, přesná adresa - tlumočení (popřípadě doplnění o charakteristický poznávací objekt místa), datum a čas tlumočení, účel tlumočení (lékař, práce, obchod, banka, soud apod.),
- tlumočníka znakového jazyka kontaktuje uživatel pouze v jeho pracovní dobu (viz. "Informační balíček"), jinak kontaktuje tlumočnickou pohotovost na číslo 725 605 215,
- uživatel chodí na domluvenou schůzku s tlumočníkem včas,
- při opoždění na domluvenou schůzku je uživatel povinen kontaktovat tlumočníka a tuto skutečnost mu sdělit (SMS),
- po ukončení tlumočení je uživatel povinen podepsat tlumočníkovi výkaz o tlumočení,
- uživatel je povinen dodržovat Smlouvu o poskytnutí tlumočnické služby a vnitřní pravidla pro poskytování tlumočnické služby. Při opakovaném porušování pravidel jsou provedeny zápisy do "Knihy přestupků uživatelů tlumočnické služby".

Opakované porušování pravidel tlumočnické služby (sankce):

Například:

- uživatel chodí opakovaně pozdě (více jak 15min.) na domluvenou schůzku s tlumočníkem bez omluvy,
- uživatel chodí opakovaně pozdě (více jak 15min.),
- uživatel se opakovaně bez omluvení vůbec na domluvenou schůzku nedostaví,
- uživatel opakovaně ruší objednávku tlumočnické služby krátce před jejím uskutečněním (1hod.),
- opakované neopodstatněné kontaktování tlumočníka mimo pracovní dobu,
- hrubé a neslušné chování vůči tlumočníkovi.

Průběh řízení sankcí:

Porušování pravidel služby k uživatelem je zapisováno do "Knihy přestupků uživatelů tlumočnické služby".

Tlumočníci individuálně posuzují porušování pravidel tlumočnické služby a v případě opakovaných porušení pravidel uživatelů provádí zápisy do "Knihy přestupků uživatelů tlumočnické služby".

a) 3x zápis do „Knihy přestupků“ - první písemné napomenutí,

b) další 2x zápis - uživatel se dostaví na zasedání sankční komise + druhé písemné napomenutí,

c) další 2x porušení pravidel - výpověď smlouvy o poskytování tlumočnické služby na dobu 6 měsíců.

Sankční komise Unie neslyšících Brno (UNB) je tvořena vedoucím zařízením, sociálním pracovníkem a nezávislým tlumočníkem UNB. Komise též rozhoduje ve věcech stížností uživatele na průběh tlumočení či chování tlumočníka.

Uživatel potvrzuje svým podpisem udělení písemných napomenutí.

Soukromé tlumočnické služby - například na oslavách, večírcích, rekreačních pobytech, při zájmových aktivitách, na kulturních akcích, a v zahraničí si uživatel hradí sám. Cena je stanovena v Ceníku UNB.

Pokud probíhá tlumočení mimo Brno město a jeho blízké okolí,
(př. tlumočníkovi nestačí jízdenka na zóny 100 a 101 a musí si koupit jízdenku na vlak, autobus) neslyšící tlumočníkovi proplatí dopravu tam i zpět.

Schválil: Ivan Poláček, vedoucí organizace Unie neslyšících Brno, z. s.