Tlumočnické služby

Tlumočnické služby pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé

(číslo registrace: 5756137)

Poslání:

Zprostředkovat osobám se sluchovým postižením běžnou komunikaci za pomoci tlumočníka tak, aby byly maximálně odstraňovány komunikační bariéry.

Co nabízíme:

Tlumočnické služby jsou určeny osobám se sluchovým postižením, kteří mají potíže v běžné komunikaci, a potřebují pomoc druhé osoby - tlumočníka. Obrátit se na nás může každý se SP, nepotřebuje žádné doporučení.

Osobám se sluchovým postižením nabízíme dle stupně sluchového postižení, a individuálních potřeb tyto druhy tlumočnických služeb:

1. tlumočení do českého znakového jazyka
2. tlumočení do znakované češtiny
3. artikulační forma tlumočení
4. tlumočení na principu totální komunikace (mix)
5. on-line tlumočení prostřednictvím www.tkcn.cz

Cíle tlumočnických služeb:

- překonat informační a komunikační bariéry mezi uživateli a majoritní společností
- podpořit integraci osob se sluchovým postižením do společnosti a tím zlepšit jejich kvalitu života
- zprostředkovat kontakt se společenským prostředím

Cílová skupina:

Osoby se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií.

Cena služby:

ZDARMA - pro osoby se sluchovým postižením, kteří jsou občané ČR.

Tlumočníka na soukromých akcích (oslava, večírek, rekreační pobyt, tlumočení při zájmových aktivitách, na kulturních akcích, a v zahraničí) si uživatel hradí sám.
(viz. Ceník Unie neslyšících Brno, z.s.)

Formy:

Tlumočnické služby jsou poskytovány formou:

1. Terénní služby

Tlumočnické služby jsou poskytovány například na úřadech, ve zdravotnických zařízeních, při pracovních pohovorech, v bankách, při běžných pracovních a osobních záležitostech ad.
Terénní tlumočnické služby poskytujeme na celém území Jihomoravského kraje, převážně v Brně
a okolí. Ve výjimečných případech je možné službu poskytnout v rámci celé ČR.

2. Ambulantní služby

Při této formě služby, která je poskytovaná v prostorách organizace, nabízíme telefonické vyřízení osobních záležitostí, pomoc při vyplňování formulářů, přetlumočení tištěných textů, apod.

Tlumočnické služby jsou poskytovány i při fakultativních činnostech UNB:
- na přednáškách
- seminářích
- kurzech
- při setkávání pro rodiče s dětmi
- při kulturních, sportovních, pobytových a dalších akcích naší organizace

Tlumočnické služby úzce spolupracují s další naší sociální službou odborného sociálního poradenství - zvláště s poradnou kompenzačních a komunikačních pomůcek pro sluchově postižené a poradnou pro nedoslýchavé.

Jak objednat tlumočnické služby:

Osobně v kanceláři UNB, z.s.
Telefon:      541 245 321
SMS:          725 605 216
E-mail:      [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|116|110|92|41|93|117]
Skype:       unieneslysicibrno                                                                                                                         Facetime:  725 605 216
přes formulář "Objednat tlumočníka" na webových stránkách - viz. horní strana

Kontakty na tlumočníky - viz. pravá strana

Při nenadálých záležitostech (lékařská pohotovost, úraz, nehoda, apod.) je možné kontaktovat tlumočníka ihned na tel. čísle: 725 605 215.

Při běžných záležitostech doporučujeme objednání terénního tlumočníka 1 týden dopředu, nejpozději však 1 den předem.

On-line tlumočení znakového jazyka a poradenství (Skype, Facetime)

Tlumočení on-line přes webovou kameru

TKCN tlumočení

Tlumočník je přítomen u PC (případně iPadu) s připojením na komunikační aplikaci a webkameru. Pracovník komunikuje prostřednictvím webkamery a zprostředkovává následující dvě činnosti:

a) Tlumočení - telefonické vyřízení osobních záležitostí (např. objednání k lékaři, dotazy na úřady,                                  otvírací dobu ...)
b) Základní poradenství - pomoc při vyřizování průkazů ZTP, ZTP/P, orientaci v oblasti                                                                   kompenzačních a komunikačních pomůcek, postupu, jak získat příspěvek                                                (na mobilitu, kompenzační pomůcku aj.), v krizové pomoci a další dotazy.

Skype:        unieneslysicibrno
Facetime:   [obfuscate_1_|96|92|95|92|108|104|109|95|59|110|102|95|101|38|98|122]

Kdy:      Pondělí - čtvrtek:    9:00 - 17:00 hod
               Pátek:                      9:00 - 15:00 hod                                                                                           

Pokud služba právě není dostupná, omlouváme se, tlumočnice právě tlumočí v terénu.

S-LINKA textové tlumočení psanou češtinou

NEMUSÍTE CHODIT DO UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO, z.s., MŮŽETE PROBLÉM VYŘEŠIT PŘES S-LINKU!!!

Uživatel napíše dotaz na S-linku UNB, kde ji on-line „textový“ tlumočník přetlumočí do mluvené řeči a pak uživateli přepíše zpět odpověď.
Textový tlumočník komunikuje textovou formou (formou chatu) a zprostředkovává následují
2 činnosti:

a) Textové tlumočení - telefonické vyřízení osobních záležitostí (např. objednání k lékaři, dotazy na                                             úřady, otvírací dobu ...)

b) Základní poradenství - pomoc při vyřizování průkazů ZTP, ZTP/P, orientaci v oblasti                                                                   kompenzačních a komunikačních pomůcek, postupu, jak získat příspěvek                                                 (na mobilitu, kompenzační pomůcku aj.), v krizové pomoci a další dotazy.

www.tkcn.cz (přes chatovací okno Smartsupp)

Kdy:      Pondělí - čtvrtek:     9:00 - 17:00 hod
               Pátek:                      9:00 - 15:00 hod 


Náměty, stížnosti, připomínky:

Každý uživatel našich tlumočnických služeb má právo vnášet připomínky, nápady, postřehy a stížnosti.
Stížnost může být podána osobně, písemně poštou, zaslána e-mailem na e-mailovou adresu [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|98|109|100|105|40|94|118], anonymním, písemným způsobem do schránky důvěry, nebo přes webový formulář na webových stránkáchwww.unieneslysicichbrno.cz.
Stížnost je vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od doručení. Proti rozhodnutí se může uživatel písemně odvolat.
Vyřízené anonymní stížnosti se zveřejňují na nástěnce u hlavní kanceláře.
V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné zaslat stížnost na Kancelář veřejného ochránce práv.

Zásady poskytování tlumočnických služeb:

Tlumočnické služby jsou poskytované na těchto zásadách

- individuální přístup k uživatelům
- zachování mlčenlivosti - informace o uživateli a poskytované službě nesmí být předány další osobě        bez jeho souhlasu
- komplexní péče
- bezplatnost – služba je poskytována pro uživatele bez poplatku
- dodržování lidských práv uživatelů
- respektování svobodné vůle uživatele
- respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti
- podpora k soběstačnosti
- flexibilita - přizpůsobujeme se potřebám klientů
- změření na celek - na situaci klienta se pohlíží v souvislostech
- posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace
- podpora aktivity uživatele – zapojení uživatele do aktivizačních činností
- zprostředkování informací o návazných službách
- princip spolupráce s odborníky a dalšími institucemi
- rovný přístup ke všem uživatelům (nestrannost) – služba je určena pro všechny uživatele bez ohledu na jejich zdravotní postižení, rasu, barvu pleti, jazyk, pohlaví, sexuální orientaci, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

Svůj názor na poskytování tlumočnické služby můžete vyjádřit vyplněním anonymního dotazníku.

dawdaw

Provozní doba ambulantních
a terénních služeb

Pondělí:   9:00 - 17:00 hod
Úterý:      9:00 - 17:00 hod
Středa:    9:00 - 17:00 hod
Čtvrtek:  9:00 - 20:00 hod
Pátek:     9:00 - 15:00 hod

Kontakt

Telefon:    541 245 321
SMS:        725 605 216
E-mail:    [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|116|110|92|41|93|117]
Skype:      unieneslysicibrno
Facetime: [obfuscate_1_|110|102|95|101|56|115|107|93|105|40|94|118]
Osobně v kanceláři UNB

Pracovní tým

Ivan Poláček
Ivan Poláček
vedoucí pracovník
tlumočník znakového jazyka
mobil/sms: 775 576 120

 

kontakt_dousova
Mgr. et Bc. Lenka Doušová
sociální pracovník
sms: 777 885 460
e-mail: [obfuscate_1_|102|96|106|98|89|45|100|105|112|109|106|114|88|56|116|110|92|41|93|117]

 

Andrea_Ilčáková
Mgr. Andrea Ilčáková
sociální pracovník
tlumočník znakového jazyka
mobil/sms: 773 111 120
e-mail: [obfuscate_1_|91|105|96|105|93|96|46|99|103|93|92|103|102|110|96|64|111|105|92|41|95|113]

 

Maňáková Irena
Irena Maňáková
tlumočník znakového jazyka
mobil/sms: 776 888 120
e-mail: [obfuscate_1_|99|109|97|101|89|45|109|91|105|91|102|107|109|89|63|117|104|93|40|94|118]

 

kontakt_szymusikova
Drahuše Szymusiková
tlumočník znakového jazyka
mobil/sms: 725 605 215

 

Kalendová Karolína
Bc. Karolína Kalendová, DiS.
tlumočník znakového jazyka
mobil/sms: 608 266 120
e-mail: [obfuscate_1_|101|92|110|102|100|104|110|91|41|101|92|104|92|102|99|111|112|92|58|112|106|89|38|98|122]

 

Kupčíková Ivana
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
tlumočník znakového jazyka - dle domluvy
mobil/sms: 607 505 182
e-mail: [obfuscate_1_|99|102|113|103|91|104|107|105|113|91|59|99|100|89|104|108|40|94|105|104]

 

Bc. Lea Pálošová
tlumočník znakového jazyka
e-mail: [obfuscate_1_|102|96|93|37|104|96|108|105|110|105|113|93|55|109|109|98|40|94|116]

 

Kateřina_Zimná
Kateřina Zimná
textový tlumočník
e-mail: [obfuscate_1_|101|92|112|92|106|104|110|91|41|116|100|105|101|89|63|117|104|93|40|94|118]

 

Machová
Libuše Machová
textový tlumočník
e-mail: [obfuscate_1_|102|100|94|108|107|100|46|103|92|93|99|107|109|89|63|117|104|93|40|94|118]

Fotogalerie