Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

(číslo registrace: 2619136)

Poslání:

Posláním služby odborné sociální poradenství je poskytnout rady, informace, pomoc a podporu osobám se sluchovým postižením všech věkových kategorií, aby mohli vést život obdobný jako lidé bez postižení sluchu. Uživatelům se sluchovým postižením pomáháme překonávat informační a komunikační bariéru, a snažíme se maximálně podporovat jejich integraci do společnosti, a tím zlepšit kvalitu jejich života.


Cíle služby odborného sociálního poradenství:

- poskytnout odborné sociální poradenství pro osoby se sluch. postižením
- pomoci překonávat inform. bariéru mezi uživateli a majoritní společností
- podporovat integraci osob se sluchovým postižením do společnosti a tím zlepšit jejich kvalitu života
- zvyšovat informovanost a samostatnost osob se sluchovým postižením

Cílová skupina:

Osoby se sluchovým postižením (neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí) všech věkových kategorií.

Co nabízíme?

Poradenství k praktickému použití moderních kompenzačních a komunikačních pomůcek

Poskytujeme informace o přehledu pomůcek od ověřených výrobců, splňující předpisy pro bezpečné použití. Možnosti jejich zakoupení, informace o získání příspěvku na pomůcky. Uživateli doporučíme vhodnou kompenzační pomůcku s ohledem na jeho aktuální stav vnímání zvuku a mluvené řeči. Současně nabízíme možnost si pomůcky vyzkoušet či zapůjčit v domácím užívání.

Poradna pro nedoslýchavé

Poradna pro nedoslýchavé je zaměřena především pro uživatele sluchadel. Poskytujeme rady, informace a pomoc v případech, kdy uživatel potřebuje poradit jak získat sluchadlo, nebo má rozbité sluchadlo, potřebujete vyčistit sluchadlo, pořídit baterie, sluchadlo píská, má problémy s ušní tvarovkou, tvrdou hadičkou … apod.

Psychologické poradenství za účasti tlumočníka znakového jazyka

V psychologickém poradenství zajišťujeme odborné psychoterapeutické poradenské služby pro neslyšící v rámci poradny s názvem "Rodinné a individuální poradenství". Formy práce s uživatelem: rodinné a individuální poradenství, systemická rodinná terapie, příležitostně i terénní poradenství a poskytnutí služby přímo v domácím prostředí, písemný kontakt.

Forma:

Odborné sociální poradenství je poskytováno ambulantní formou.

Služba je poskytována bezplatně

Pracovní tým

Ivan Poláček - vedoucí organizace, poradce kompenzačních pomůcek
Bc. Lea Pálošová - sociální pracovník, poradce kompenzačních pomůcek
Alena Kratochvílová - poradce kompenzačních pomůcek
Leoš Prušvic - poradce kompenzačních pomůcek a pro nedoslýchavé
Bc. Lubomír Hykl - poradce kompenzačních pomůcek, vzdělávání
PaedDr. Karla Hrabčíková  - rodinný terapeut v oblasti rodinného a psychologického poradenství

Rodinné a individuální (psychologické) poradenství - individuální domluva termínu předem, nebo oznámením v měsíčním programu organizace.

Náměty, stížnosti, připomínky:

Každý uživatel má právo vnášet připomínky, nápady, postřehy a stížnosti. Stížnost může být podána osobně, písemně, nebo písemným anonymním způsobem do schránky důvěry. Stížnost je vyřízena nejpozději do 30-ti dnů od doručení. Proti rozhodnutí se může uživatel písemně odvolat. V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti je možné zaslat stížnost na Kancelář veřejného ochránce práv.

Služba odborného sociálního poradenství úzce spolupracuje s další naší sociální službou - tlumočnickými službami.

Zásady pro odborné sociální poradenství :

- individuální přístup k uživatelům
- zachování mlčenlivosti
- informace o uživateli a poskytované službě nesmí být předány další osobě bez jeho souhlasu
- komplexní péče
- bezplatnost – služba je poskytována pro uživatele bez poplatku
- dodržování lidských práv uživatelů
- respektování svobodné vůle uživatele
- respektování práva na soukromí, zachování důstojnosti a diskrétnosti
- podpora k soběstačnosti
- flexibilita - přizpůsobujeme se potřebám klientů
- změření na celek - na situaci klienta se pohlíží v souvislostech
- posílení vlastní vůle uživatele při řešení jeho nepříznivé sociální situace
- podpora aktivity uživatele – zapojení uživatele do aktivizačních činností
- zprostředkování informací o návazných službách
- princip spolupráce s odborníky a dalšími institucemi
- rovný přístup ke všem uživatelům (nestrannost) – služba je určena pro všechny uživatele bez ohledu na jejich zdravotní postižení, rasu, barvu pleti, jazyk, pohlaví, sexuální orientaci, víru, náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

dawdaw

Provozní doba ambulantních služeb

Pondělí:    9.00 - 17.00 hod
Úterý:       9.00 - 17.00 hod
Středa:     9.00 - 17.00 hod
Čtvrtek:   9.00 - 20.00 hod
Pátek:       9.00 - 15.00 hod

Kontakt

Telefon:  541 245 321
Fax:        541 245 321
SMS:      725 605 216
E-mail:   [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|116|110|92|41|93|117]
Skype:    unieneslysicibrno

Pracovní tým

Ivan Poláček
IVAN POLÁČEK
vedoucí organizace, poradce kompenzačních pomůcek
tel: 541 245 321, 775 576 120
e-mail: [obfuscate_1_|106|106|104|88|91|100|107|58|107|105|104|113|90|99|120|112|108|106|104|96|111|99|113|114|105|93|100|40|94|118]

 


Bc. LEA PÁLOŠOVÁ 
sociální pracovník
poradce kompenzačních pomůcek
e-mail: [obfuscate_1_|102|96|93|37|104|96|108|105|110|105|113|93|55|109|109|98|40|94|116]

 

kontakt_kratochvilova
ALENA KRATOCHVÍLOVÁ
poradce kompenzačních pomůcek
tel: 541 245 321
e-mail: [obfuscate_1_|91|103|97|101|89|45|107|108|92|110|106|95|95|110|104|108|105|113|91|59|113|101|90|45|99|116]

 

kontakt_prusvic
LEOŠ PRUŠVIC
poradce kompenzačních pomůcek a pro nedoslýchavé
e-mail: [obfuscate_1_|102|96|107|106|38|111|114|111|110|112|100|95|55|109|109|98|40|94|116]

 

kontakt_hykl
Bc. LUBOMÍR HYKL
poradce kompenzačních pomůcek, vzdělávání
e-mail: [obfuscate_1_|102|112|94|102|101|104|114|40|99|115|102|104|55|109|109|98|40|94|116]  

  

kontakt_hrabcikova
PaedDr. KARLA HRABČÍKOVÁ
rodinný terapeut v oblasti rodinného a psychologického poradenství
e-mail: [obfuscate_1_|101|41|100|105|89|97|99|99|102|105|113|93|55|107|100|122|104|92|103|41|95|113]

Fotogalerie