Objednat tlumočníka

Pro registrované (se smlouvou) Unie neslyšících Brno, z.s.

OBJEDNAT TLUMOČNÍKA - Pro registrované (se smlouvou) Unie neslyšících Brno, z.s.
Jméno a příjmení
*
např. František
*
např. Novák
Kontakt
*
např. [obfuscate_1_|100|104|97|101|103|63|117|104|93|108|105|107|37|91|110|109]
*
1. Důvod tlumočení
*
Důvod tlumočení: co potřebujete tlumočit? např. pohovor v práci, u doktora, doma, rezervace
2. Kdy
*
Kdy: např. den / měsíc / rok
3. Kde?
*
Kde: např. v nemocnici
4. V kolik hodin?
*
V kolik hodin: např. OD 08:00 DO 12:00
5. Sraz kde?
*
help Sraz kde: např. u nádraží, u pošty
6. Další potřebné informace
*
help Nějaké poznámky: např. vezmu svého syna
7. Smluvní podmínky tlumočnické služby

Smlouva o poskytnutí tlumočnické služby
           
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli pan/paní (osoba) a Unie neslyšících Brno, z.s., Palackého třída 114, Brno 612 00, IČO: 65761201 zastoupená panem Svatoplukem Žambochem, statutárním zástupcem (poskytovatel) v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, tuto smlouvu o poskytnutí tlumočnické služby podle § 56 cit. zákona.

I.
Rozsah poskytování sociální služby

1. Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z těchto základních činností při poskytování tlumočnické služby podle § 56 zákona o sociálních službách:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

II.
Místo a čas poskytování sociální služby

1. Služby sjednané v článku I. Smlouvy se poskytují převážně v Brně a okolí, ve výjimečných případech je možné službu poskytnout v rámci celé ČR.

2. Služby sjednané v článku I. Smlouvy se poskytují 24 hodin denně. Den, ve kterém Osoba poskytnutí služby požaduje, je povinna oznámit Poskytovateli při běžných záležitostech  minimálně 1 den před dnem, v kterém o poskytnutí služby žádá.

III.
Výše úhrady za sociální službu

Poskytování služby je zdarma. Pokud probíhá tlumočení mimo Brno město a jeho blízké okolí, Osoba Poskytovateli proplatí dopravu tam i zpět.

IV.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociální služby

Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Poskytovatele pro poskytování tlumočnických služeb a možnosti podat stížnost. Osoba prohlašuje, že vnitřním pravidlům plně porozuměla.  Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

Osoba souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních a citlivých údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje mohou být využity pro práci pracovníků Unie neslyšících Brno, o. s. – k účelům rehabilitačním, statistickým, vědeckým a pro účely archivnictví. Souhlas je platný po dobu trvání smlouvy a po té pro účely archivnictví. Osobní údaje jsou zlikvidovány neprodleně poté, kdy pominou důvody pro jejich zpracování, evidenci a archivaci. Tento souhlas má osoba právo kdykoliv odvolat. Účastníci smlouvy se vzájemně zavazují respektovat lidskou důstojnost uživatele i zaměstnanců poskytovatele, jejich lidská práva a občanská práva, svobody a oprávněné zájmy.

V.
Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

1. Osoba může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď danou osobou činí 10 dnů.

2. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

a) jestliže Osoba hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy,

b) jestliže Osoba i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby tlumočnické služby,

c) jestliže se Osoba chová k tlumočníkovi způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

3. Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odstavci 2 tohoto článku činí 10 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď Osobě doručena.

VI.
Doba platnosti smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Osoba nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jiného.

VII.

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Součástí smlouvy je příloha „Vnitřní pravidla pro poskytování služby“ a „Informační balíček“.

2. Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně.

3. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

*
Ochrana proti robotům