Historie Unie neslyšících Brno

HISTORIE

Léta Páně 1998, aneb historie Unie neslyšících Brno, z.s.
očima předsedy Svatopluka Žambocha

Historie naší organizace začala vlastně již v roce 1956, kdy se neslyšící začali organizovaně scházet v Základní organizaci č.506 - SVAZARM neslyšících Brno, v klubovně střelnice. V roce 1991 jsme se stali členy České unie neslyšících, jako členská organizace s názvem "ČUN oblast Brno". Po 7 letech existence pod Českou unií neslyšících Praha (ČUN Praha) jsme se s panem Mgr. Otem Panským z Olomouce rozhodli, že se osamostatníme. Hlavním důvodem našeho plánovaného osamostatnění, byla eliminace neprůhledného financování naší organizace, neboť podstatná část finančních prostředků zůstávala v Praze.

A tak došlo k tomu, že jsme v roce 1993, spolu se SORDOSem (sdružení pro kulturu neslyšících), otevřeli vlastní denní vzdělávací stacionář - centrum pro neslyšící na Božetěchově ulici č.1., kde sluchově postižení a různí odborní pracovníci mohli získat informace z různých oblastí zájmu.

Naši organizaci, člena ČMJN, jsme pojmenovali jako Unie neslyšících Brno, z.s. (UNB). V roce 2004 jsme se přestěhovali na naši současnou adresu Palackého tř. 120, Brno - Královo pole, kde jsme díky projektu SROP vybudovali multimediální učebnu. V roce 2007 zaregistrovala Unie neslyšících Brno, z.s. dvě sociální služby: tlumočnické služby a odborné sociální poradenství.

- realizátor projektu tel. operátorské služby pro SP Telefonica O2, a.s.

- první český psací telefon pro neslyšící

- 4-dílné CD Kurzy české znakové řeči

- SROP: „Víceúčelové středisko pro multimediální vzdělávání SP“ - vybavení učeben a prostor pro počítačové kurzy, kurzy českého znakového jazyka, vzdělávací a zábavné programy pro neslyšící apod.

- EQUAL: soubor materiálů pro celoživotní vzdělávání neslyšících (CD - Kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé; DVD - Zásady správné komunikace s osobami se sluchovým postižením a Česko-rakouský znakový jazyk pro oblast zdravotnictví)

- rekvalifikační kurzy ZJ s akreditací MŠMT (od 2007 dodnes)

Mezi naše další aktivity patří snaha o restituční navrácení majetku Kulturního domu neslyšících do rukou Brněnských neslyšících, jehož nynějším správcem je Svaz neslyšících a nedoslýchavých se sídlem v Praze.

V současné době u nás vzniká „Telekomunikační centrum pro neslyšící“.

Do budoucna máme v plánu rozšiřovat naše služby také o tísňovou péči pro neslyšící jako třetí sociální službu, a také vzdělávací kurzy pro sociální pracovníky.
 

KDO JSME ?

Unie neslyšících Brno, z.s. je nestátní, neprofitní, nezávislá organizace, jejíž historie sahá do roku 1991, kdy byla založena pod názvem Česká unie neslyšících oblast Brno, jejímž sídlem byla Praha. V roce 1998 došlo k úplnému osamostatnění a spolu s Oblastní unií neslyšících Olomouc, Jihlavskou unií neslyšících a Plzeňskou unií neslyšících jsme byli spoluzakladateli střechové organizace Českomoravská jednota neslyšících, jejíž sídlo je na naší adrese.

Záměrem vytvoření Českomoravské jednoty neslyšících bylo zejména sjednotit roztříštěné organizace sluchově postižených tak, aby dotace a péče pro sluchově postižené byla poskytována organizacích přímo v regionech bez toho, aby podstatná část finančních prostředků zůstávala na ústředí s možností rozhodování o způsobu práce podle místních možností, schopností nabídky a poptávky služeb. Zakladateli Unie neslyšících Brno, z.s. byli dobrovolní aktivisté i profesionální pracovníci neslyšících.

Posláním Unie neslyšících Brno, z.s. je je především pomáhat všem sluchově postiženým bez rozdílu. Řeč a sluch jsou základními předpoklady ke komunikaci. Vzhledem k tomu, že tito lidé mají narušeny, či se jim vůbec nedostává sluchových schopností, nemůže dojít k rozvinutí řeči přirozenou cestou a mají tak zhoršené podmínky ke komunikaci. Chceme pomoci vyrovnávat následky sluchového postižení, pozvedávat psychické a občanské sebevědomí, učit žít sluchově postižené plným životem a integrovat je do společnosti zdravých lidí.

Je opravdu zajímavé, že si ZÚJHM zachovávalo dlouhou dobu sebevědomou svébytnost. Již ve třicátých letech se snažily pražské organizace neslyšících o sjednocení organizací pod jednu organizaci. Tomu ZÚJHM úspěšně odolávala, neboť nabídkou služeb s vlastním zázemím patřila unikátní organizaci po celé Evropě. Ze zachovaných novin čteme, že se neslyšící v Brně nechtěli stát součástí nepřehledného hašteření.

Prosazujeme pokrokové způsoby poskytování sociálních, poradenských a komunikačních služeb, které vedou k nezávislému životu. Důraz klademe na individuální přístup ke klientovi a na vytvoření takových podmínek, aby směřovali ke snižování komunikační bariéry.

CÍLE

Naším cílem je poskytovat služby, přenášet poznatky vědy a techniky sluchově postiženým a přizpůsobit naši činnost hlavnímu proudu integrace prostřednistvím budoucího členství v Evropské unii. Snažíme se, aby všichni sluchově postižení byli sebevědomí a nezávislí lidé. Toho je možné dosáhnout především díky kvalitním kompenzačním, komunikačním a telekomunikačním pomůckám. Důraz proto klademe na jejich osvětu a seznamování se s možností jejich používání.

Dalším cílem je rozšiřování znakového jazyka neslyšících mezi širokou veřejnost, protože čím více zdravých lidí bude znát alespoň základy znakového jazyka, tím budou mít sluchově postižení, zvláště neslyšící, snadnější komunikaci.

Naše organizace Unie neslyšících Brno, z.s. byla iniciátorem a nyní je patronem telefonního operátora pro neslyšící TELEFÓNICA O2.

dawdaw

Životopis Svatopluka Žambocha

Svatopluk Žamboch